Přihlásit se | Nepřihlášený uživatel

Informace pro akcionáře

Zveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií

Zveřejnění rozhodnutí emitenta – společnosti CYMEDICA CZ, a.s., IČO: 274 19 941, se sídlem Hořovice, Pod nádražím 308/24, PSČ 268 01, spisová značka B 10492 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „společnost“) o přeměně akcií na zaknihované akcie a výzva akcionářům k odevzdání akcií a sdělení majetkových účtů

Společnost tímto v souladu s ustanovením § 529 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), oznamuje, že valná hromada společnosti dne 12. prosince 2016 přijala rozhodnutí, že všech stávajících 50 kusů kmenových akcií společnosti ve formě na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, se přeměňuje na zaknihované akcie a stanovila lhůtu čtyř měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií, ve které jsou vlastníci akcií povinni tyto akcie společnosti odevzdat.

Společnost v návaznosti na rozhodnutí valné hromady tímto vyzývá akcionáře společnosti, aby společnosti odevzdali všechny listinné akcie na jméno emitované společností (dále jen „listinné akcie“). Lhůta, ve které je akcionář povinen odevzdat listinné akcie, činí čtyři měsíce ode dne zveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované akcie. Místem pro odevzdání listinných akcií je sídlo společnosti. Akcionáři se vyzývají, aby si zřídili majetkové účty v centrální evidenci cenných papírů prostřednictvím účastníků CDCP, jejichž seznam je uveden na www.cdcp.cz. Při odevzdání listinných akcií akcionář sdělí společnosti číslo majetkového účtu, na který mají být akcie zaevidovány; pokud společnosti akcionář tento účet nesdělí, určí mu k tomu společnost dodatečnou lhůtu ne kratší než dva měsíce. Je-li akcionář v prodlení s odevzdáním listinných akcií, bude společnost postupovat ve smyslu § 531 OZ.

 

CYMEDICA CZ, a.s.

představenstvo společnosti


Exzolt
Heska

Znáte web Specific Diet?

Znáte samostatný web věnovaný výhradně značce SPECIFIC? Web je určen primárně chovatelům psů a koček, ale samozřejmě i veterinárním pracovištím. Na webu najdete přehledy krmiv, podrobné informace o každé dietě, klíč jak vybrat správnou dietu a mnoho dalších zajímavých informací. Navštivte proto:

www.specificdiet.cz 

Přehled krmiv / diet Specific najdete zde

logo Specific Diet