Přihlásit se | Nepřihlášený uživatel

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobných údajov - informácie SK

GDPR

Vážení zákazníci,
s prihliadnutím na novú európsku legislatívu týkajúcu sa ochrany osobných údajov (tzv. GDPR), by sme Vás chceli informovať o spracovaní osobných údajov našou spoločnosťou. 
Prosíme prečítajte si plné znenie textu, ktorý vysvetľuje spôsoby spracovania Vašich osobných údajov.  

Prevádzkovateľom vo vzťahu k Vašim osobným údajom je spoločnosť Cymedica SK, s.r.o., IČO 36031780, so sídlom vo Zvolene, Družstevná 1415/8. Kontaktný email: info@cymedica.sk.

 1. 1.    Prečo predkladáme tento dokument?

Vzhľadom na nové právne úpravy prijaté Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), je nutné, aby ste boli opätovne informovaní o právach a povinnostiach spojených so spracovaním Vašich osobných údajov v prípadoch, kedy nemusí byť daný Váš výslovný súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, a aby ste prípadne udelili opätovne súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov v prípadoch, kedy je podľa právnych predpisov Váš súhlas vyžadovaný.

2. Aké osobné údaje budú spracovávané?

Správcom môžu byť spracovávané Vaše nasledujúce osobné údaje: titul, meno a priezvisko, adresa, tel. číslo, email, bankové spojenie, daňové a finančné informácie, kontaktné informácie na zodpovedné osoby, komunikačné a prihlasovacie informácie v rámci IT, iné sieťové identifikátory (IP adresy, cookies), informácie o našom obchodnom vzťahu, informácie o množstve a typu zakupovaného tovaru a služieb (ďalej len „osobné údaje“).

3. Čo je spracovanie?

Správca je oprávnený Vaše osobné údaje zhromažďovať, používať, zaznamenávať, usporadúvať, triediť, štruktúrovať, ukladať, prispôsobiť alebo pozmeniť, upravovať, vyhľadávať v nich, kombinovať, používať a likvidovať v súlade s právnymi predpismi.

4. Z akého dôvodu a na aké účely budú Vaše osobné údaje spracovávané?

 1. Informácie o spracovaní osobných údajov
  Dovoľujeme si Vás informovať, že dôvodom spracovania Vašich osobných údajov  je najmä požiadavka na uzatvorenie a plnenie zmluvy, ktorej predmetom je dodávka produktov či služieb správcu. Vaše osobné údaje sú  preto spracovávané za účelom našej vzájomnej komunikácie a informovania, ďalej na vedenie a správe Vášho užívateľského účtu (karty zákazníka) a plnenia nášho zmluvného vzťahu.
  Vaše osobné údaje môžu byť využívané i pre účely plnenia zákonných požiadaviek, najmä v rámci daňových povinností správcu, archivačných a prípadne aj iných povinností, ktoré správcovi ukladá zákon, a môžu sa týkať Vašich osobných údajov.
  Správca je ďalej oprávnený spracovávať Vaše osobné údaje taktiež za účelom jeho oprávneného záujmu, teda najmä za účelom bezpečnosti a správy IT systému správcu alebo prípadného vymáhania svojich oprávnených nárokov voči Vašej osobe. Ak je Vám správcom poskytovaná IT služba alebo software, je správca oprávnený spracovávať Vaše osobné údaje i v prípadoch technickej správy takto poskytnutých služieb.
  Ak budú od Vás získané aj iné osobné údaje tretích osôb, potvrdzujete, že sú správne a úplné, a že boli získané a použité v súlade s právnymi predpismi. Správca Vám zaručuje, že spracovanie všetkých osobných údajov bude v súlade s účelom ich posunutia (napr. IT správa, servis strojov či zariadení, apod.) a že poskytuje všetky záruky bezpečného spracovania v súlade s právnymi predpismi.
 2. Komu môžu byť osobné údaje posunuté?
  Prevádzkovateľ môže Vaše osobné údaje zdieľať a posunuť spolupracujúcim distribútorom a výrobcom krmív, veterinárnych liečiv, zdravotníckych prostriedkov a chovateľských potrieb, a to podľa kategórie Vami odoberaného tovaru zo sortimentu správcu. Osobné údaje nebudú takto posunuté mimo územia Európskej únie.

Ďalej Vaše osobné údaje budú  posunuté v rámci koncernu správcu nasledujúcemu subjektu: Cymedica, spol. s r.o. IČO: 61682535, Spisová značka C36996 vedená u Mestského súdu v Prahe, Deň zápisu: 27.4.1995, Sídlo: Pod Nádražím 308/24, 268 01 Hořovice a to všetko za účelom plnenia zmluvy vr.  reklamácií produktov a za účelom analýzy hospodárskej výkonnosti správcu v rámci jeho podnikateľského zoskupenia.

Vaše práva

Máte právo požadovať prístup k osobným údajom, čo znamená najmä poskytnutie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov. Máte právo na opravu osobných údajov, ktoré sú nepresné či neaktuálne. Máte právo na vymazanie osobných údajov a právo byť zabudnutý, čo najmä znamená zlikvidovanie spracovávaných osobných údajov. Máte právo na obmedzenie spracovania, čo znamená najmä zúženie rozsahu spracovania osobných údajov. Máte právo prenositeľnosti osobných údajov, čo najmä znamená posunutie osobných údajov inému správcovi. Máte právo vzniesť námietky proti spracovaniu osobných údajov za situácie, keď sú Vaše osobné údaje spracovávané na základe oprávneného záujmu správcu alebo v prípadoch, keď chcete ukončiť priamy marketing voči Vám. Máte právo požadovať vysvetlenie a podať sťažnosť u dozorného úradu – ÚRAD NA OCHRANNU OSOBNÝCH ÚDAJOV Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 Slovenská republika.

 

               Povinnosti správcu

                 Správca prijal vhodné technické, administratívne, organizačné a fyzické bezpečnostné opatrenia a opatrenia týkajúce sa dôvernosti             Vašich osobných údajov.

                    Trvanie súhlasu

 1. Ak udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov a ich posunutiu, udeľujete svoj súhlas na dobu nevyhnutnú k plneniu práv a povinností vyplývajúcich z nášho zmluvného vzťahu, príp. na dobu, počas ktorej je nutné Vaše osobné údaje spracovávať v súlade s oprávnenými záujmami správcu alebo v dôsledku plnenia zákonných povinností; po ukončení zmluvného vzťahu so správcom budú Vaše osobné údaje vymazané alebo anonymizované, ak sa k ich zachovaniu nebudú vzťahovať požiadavky podľa platných právnych predpisov alebo oprávnené záujmy správcu, ktoré budú vyžadovať uchovanie niektorých Vašich osobných údajov (napr. daňové účely, vymáhanie nárokov, apod.).

 

 


Přílohy
pdfSK Prehlásenie GDPR [pdf, 379 kB]
Exzolt
CryoPen

Znáte web Specific Diet?

Znáte samostatný web věnovaný výhradně značce SPECIFIC? Web je určen primárně chovatelům psů a koček, ale samozřejmě i veterinárním pracovištím. Na webu najdete přehledy krmiv, podrobné informace o každé dietě, klíč jak vybrat správnou dietu a mnoho dalších zajímavých informací. Navštivte proto:

www.specificdiet.cz 

Přehled krmiv / diet Specific najdete zde

logo Specific Diet