Přihlásit se | Nepřihlášený uživatel

Produkty

Acticam 1mg žvýkací tablety pro psy

Balení: 10 blistrů po 10ti tabletách
Léková forma: Žvýkací tablety
Účinná látka: Meloxicam 1mg
Detail: Léčba se první den zahajuje jednorázovou dávkou 0,2 mg meloxikamu/kg živé hmotnosti. Léčba pokračuje perorálním podáváním udržovací dávky 0,1 mg meloxikamu/kg živé hmotnosti jednou denně (ve 24-hodinových intervalech). Každá tableta obsahuje 1 mg meloxikamu, což odpovídá denní udržovací dávce pro psa o 10 kg živé hmotnosti.
Popis: Zmírnění zánětu a snížení bolesti při akutních a chronických poruchách muskuloskeletálního systému.
Skupina: Veterinární produkt
Zvíře: Pes

1.       NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Acticam 1 mg žvýkací tablety pro psy

Acticam 2,5 mg žvýkací tablety pro psy

 

 

2.       KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

 

Každá žvýkací tableta obsahuje:

 

Léčivá látka:

Meloxicamum 1 mg

Meloxicamum 2,5mg

 

Pomocné látky:

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

 

 

3.       LÉKOVÁ FORMA

Žvýkací tablety

Světle citrónově žlutá, kulatá, bikonvexní, nepotažená tableta s medovou příchutí. Tableta má na jedné straně vyraženou značku „M1“ po obou stranách dělící rýhy ( pro tabletu 2,5mg pak značku „M2“) , druhá strana tablety je hladká.

Tabletu je možné rozdělit na dvě stejné poloviny.

 

4.       KLINICKÉ ÚDAJE

4.1     Cílové druhy zvířat

Psi

 

4.2     Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Zmírnění zánětu a snížení bolesti při akutních a chronických poruchách muskuloskeletálního systému.

 

4.3     Kontraindikace

Nepoužívat u březích nebo laktujících zvířat.

Nepoužívat u zvířat trpících gastrointestinálními poruchami, jako jsou podráždění a hemoragie, s narušenými funkcemi jater, srdce nebo ledvin a onemocněním s krvácením.

Nepoužívat u psů mladších 6 týdnů nebo o hmotnosti nižší než 4 kg.

Nepoužívat u psů mladších 6 týdnů nebo o hmotnosti nižší než 10 kg.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku, nebo na některou z pomocných látek.

 

4.4     Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

 

4.5     Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Dojde-li k nežádoucím účinkům, je nutno léčbu přerušit a poradit se s veterinárním lékařem. Nepoužívat u dehydratovaných, hypovolemických nebo hypotenzních zvířat, protože je zde potenciální riziko renální toxicity.

Tento přípravek je určen pro psy a nesmí být podáván kočkám, protože není vhodný pro tento druh zvířat.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Lidé se známou přecitlivělostí na nesteroidní protizánětlivé přípravky (NSAID) by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem. V případě náhodného požití vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

 

4.6     Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Příležitostně byly popsány typické nežádoucí reakce na NSAID, jako jsou ztráta chuti k příjmu potravy, zvracení, diarea, skrytá krev v trusu, skleslost a poruchy ledvin. Ve velmi vzácných případech byly zaznamenány hemoragický průjem, hemateméza, gastrointestinální ulcerace a zvýšení hodnot jaterních enzymů. Tyto vedlejší účinky se objevují obvykle v průběhu prvního týdne léčby, jsou ve většině případů přechodné, vymizí po ukončení léčby a jen ve velmi vzácných případech mohou být vážné nebo i fatální.

 

4.7     Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti a laktace nebyla stanovena (viz 4.3).

 

4.8     Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Jiná NSAID, diuretika, antikoagulancia, aminoglykosidová antibiotika a látky vážící ve vysokém stupni bílkoviny, mohou vazebně konkurovat a navodit toxické účinky. Tablety se nesmí aplikovat současně s jinými NSAID nebo s glukokortikosteroidy.

Předchozí léčba protizánětlivými látkami může navodit další nebo zesílené nežádoucí účinky, proto je nutno před zahájením aplikace začlenit období nejméně 24 hodin zcela bez léčby obdobnými léky. Délka tohoto období bez léčby se však musí řídit podle farmakologických vlastností předchozího použitého přípravku.

 

4.9     Podávané množství a způsob podání

Léčba se první den zahajuje jednorázovou dávkou 0,2 mg meloxikamu/kg živé hmotnosti.

Léčba pokračuje perorálním podáváním udržovací dávky 0,1 mg meloxikamu/kg živé hmotnosti jednou denně (ve 24-hodinových intervalech).

Každá tableta obsahuje 1 mg meloxikamu, což odpovídá denní udržovací dávce pro psa o 10 kg živé hmotnosti.

Každá tableta obsahuje 2,5 mg meloxikamu, což odpovídá denní udržovací dávce pro psa o 25 kg živé hmotnosti.

 

Každá tableta může být rozpůlená pro přesné podávání podle individuální živé hmotnosti psa. Tablety lze podávat s krmivem nebo bez krmiva.

 

Schéma dávkování na udržovací dávku:

 

Živá hmotnost (kg)

Počet žvýkacích   tablet

mg/kg

1 mg

2,5 mg

4,0–7,0

½

-

0,13–0,1

7,1–10,0

1

-

0,14–0,1

10,1– 15,0

-

0,15–0,1

15,1–20,0

2

-

0,13–0,1

20,1–25,0

-

1

0,12–0,1

25,1–35,0

-

0,15–0,1

35,1–50,0

-

2

0,14–0,1

 

Klinickou odpověď lze obvykle pozorovat v průběhu 3 – 4 dní. Nedojde-li ke klinickému zlepšení, je třeba nejpozději za 10 dní léčbu přerušit.

 

4.10   Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

V případě předávkování je nutné zahájit symptomatickou léčbu.

 

4.11   Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

5.       FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

Farmakoterapeutická skupina: nesteroidní protizánětlivá a protirevmatická léčiva (oxikamy)

ATCvet kód: QM01AC06

 

5.1       Farmakodynamické vlastnosti

 

Meloxikamje nesteroidní protizánětlivé léčivo (NSAID) ze skupiny oxikamů, který inhibuje syntézu prostaglandinů a má tak protizánětlivé, analgetické, antiexsudativní a antipyretické účinky. Redukuje infiltraci leukocytů do zanícené tkáně. Mírně snižuje rovněž agregaci trombocytů indukovanou kolagenem.

Studie in vitro a in vivo prokázaly, že meloxikam inhibuje cyklooxygenázu-2 (COX-2) ve větší míře než cyklooxygenázu-1 (COX-1).

 

5.2       Farmakokinetické údaje

Absorpce: Meloxikam je po perorálním podání zcela absorbován a maximální koncentrace v plazmě jsou dosahovány přibližně za 4,5 hodiny. Je-li přípravek používán podle doporučeného dávkování, je ustáleného stavu koncentrace meloxikamu v plazmě dosaženo druhý den po zahájení léčby.

Distribuce

Na úrovni terapeutických dávek existuje lineární závislost mezi aplikovanou dávkou a koncentrací nalézanou v plazmě. Přibližně 97 % meloxikamu je vázáno na bílkoviny plazmy. Distribuční objem je 0,3 l/kg.

Metabolismus

Meloxikam se nalézá především v plazmě a představuje také hlavní produkt vylučovaný žlučí, zatím co moč obsahuje pouze stopy původní látky. Meloxikam je metabolizován na alkohol, derivát kyseliny a na několik polárních metabolitů. Bylo prokázáno, že všechny hlavní metabolity jsou farmakologicky inaktivní.

Eliminace

Meloxikam je vylučován s biologickým poločasem 24 hodin. Přibližně 75 % aplikované dávky je vylučováno trusem a zbytek močí.

 

6.       FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1     Seznam pomocných látek

Natrium-citrát, Monohydrát laktosy, Mikrokrystalická celulosa, Medové aroma Povidon K 30, Krospovidon, Koloidní bezvodý oxid křemičitý, Magnesium-stearát

 

6.2     Inkompatibility - Neuplatňuje se.

6.3     Doba použitelnosti - Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

6.4     Zvláštní opatření pro uchovávání - Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

 

6.5       Druh a složení vnitřního obalu - Tablety 1 mg jsou dodávány v:

Balení PVC/PVDC-hliníkový blistr:

Balení PVC/PVDC-hliníkový blistr je vyroben z průhledného PVC/PVDC a jednoduché hliníkové fólie. Každý blistr obsahuje 10 tablet. Blistry jsou baleny v krabičkách po 10 tabletách (1x10), 20 tabletách (2x10), 100 tabletách (10x10) nebo 500 tabletách (50x10). Balení obsahuje příbalovou informaci. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

6.6       Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku - Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

7.       DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Ecuphar NV, Legeweg 157-i, 8020 Oostkamp, Belgie

8.       Registrační číslo(a)- 96/065/12-C,  96/066/12-C

 

9.       Datum registrace/ prodloužení registrace- Datum registrace: 19. 6. 2012

Datum posledního prodloužení: 13. 10. 2015

10.     DATUM REVIZE TEXTU -  Říjen 2015

DALŠí INFORMACE -

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

 « Zpět na produkty
Specific kočky
Heska

Znáte web Specific Diet?

Znáte samostatný web věnovaný výhradně značce SPECIFIC? Web je určen primárně chovatelům psů a koček, ale samozřejmě i veterinárním pracovištím. Na webu najdete přehledy krmiv, podrobné informace o každé dietě, klíč jak vybrat správnou dietu a mnoho dalších zajímavých informací. Navštivte proto:

www.specificdiet.cz 

Přehled krmiv / diet Specific najdete zde

logo Specific Diet