Přihlásit se | Nepřihlášený uživatel

Produkty

AIVLOSIN 42,5 mg/g

AIVLOSIN premix 42,5 mg/g
Balení: 20 kg
Léková forma: Premix pro medikaci krmiva
Účinná látka: Tylvalosinum
Detail: Tylvalosinum
Popis: Makrolidové antibiotikum pro prasata
Skupina: Veterinární produkt
Zvíře: Prase

Příbalová informace

 

AIVLOSIN 42,5 mg/g
premix pro medikaci krmiva pro prasata

 

Výrobce:

Gallows Green Services Limited Cod Beck Blenders, Cod Beck Mill Dalton, Thirsk, North Yorkshire YO7 3HR Spojené království.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

ECO Animal Health Limited, 78 Coombe, Road New Malden, Surrey, KT3 4QS, Spojené království.

 

Složení:

Tylvalosinum (ut Tilvalosini tartras) 42,5 mg/g.

Pomocné látky: Nosič: Trikřemičitan hořečnatý, pšeničná mouka krmná.

 

Cílový druh zvířat :

Prasata.

 

Indikace:

Léčba a prevence enzootické pneumónie prasat vyvolané Mycoplasma hyopneumoniae. Při doporučené dávce se plicní léze a hmotnostní ztráty omezují, i když infekce Mycoplasmahyopneumoniae není eliminována.

Léčba proliferativní enteropatie prasat (ileitidy) vyvolané Lawsonia intracellularis ve stádech, kde byla provedena diagnóza na základě klinické anamnézy, posmrtných nálezů a klinickopatologických nálezů.

Léčba klinických vzplanutí prasečí dyzentérie vyvolané Brachyspira hyodysenteriae ve stádech, kde byla nemoc diagnostikována, a prevence dalších klinických případů.

 

Kontraindikace:

Nejsou.

 

Nežádoucí účinky:

Nejsou známé.

Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci,oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

Interakce:

Inkompatibility nejsou známé.

 

Dávkování:

K léčbě a prevenci enzootické pneumónie prasat.

Do krmiva se přidává dávka o velikosti 2,125 mg tylvalosinu na kg živé hmotnosti a den po dobu 7 po sobě jdoucích dnů. Sekundární infekce způsobená organismy, jako je například Pasteurella multocida nebo Actinobacillus pleuropneumoniae, mohou enzootickou pneumónii zkomplikovat a vyžadují specifickou léčbu.

K léčbě proliferativní enteropatie prasat (ileitidy)

Do krmiva se přidává dávka o velikosti 4,25 mg tylvalosinu na kg živé hmotnosti a den po dobu 10 po sobě jdoucích dnů.

K léčbě a prevenci prasečí dyzentérie

Do krmiva se přidává dávka o velikosti 4,25 mg tylvalosinu na kg živé hmotnosti a den po dobu 10 po sobě jdoucích dnů.

 

Indikace                                                   Dávka aktivní složky                 Délka léčby             Obsah v krmivu

                                                          Aivlosin 42,5 mg/g   Premix          

   

Léčba a prevence enzootické                         2,125 mg/kg živé                        7 dní                        1 kg/t*

 pneumónie  prasat                                         hmotnosti/den

 

Léčba PPE (ileitidy)                                       4,25 mg/kg živé                         10 dní                       2 kg/t*

                                                                    hmotnosti/den

 

Léčba a prevence prasečí dyzentérie               4,25 mg/kg živé                        10 dní                       2 kg/t*

                                                                    hmotnosti/den

* Důležité upozornění: Tyto obsahy předpokládají, že prase spotřebuje množství krmiva odpovídající 5% jeho živé hmotnosti za den.

Aby bylo dosaženo cílové dávky u starších prasat nebo prasat se sníženou chutí k jídlu, případně u prasat s omezeným příjmem krmiva, bude zřejmě nutné obsah zvýšit. V případech, kdy je snížen příjem krmiva, použijte následující vzorec:

kg premixu/tunu krmiva = (poměr dávky (mg/kg živé hmotnosti) x živá hmotnost (kg)):(denní příjem krmiva (kg) x koncentrace premixu (mg/g)).

V akutních případech a při závažných onemocněních prasat se sníženým příjmem krmiva a vody je třeba léčit vhodným injekčním přípravkem.

Léčbu je třeba doplnit správnými postupy zacházení a hygienickými postupy na statku, aby se snížilo riziko infekce a bylo možné kontrolovat vytváření rezistence.

Medikované krmivo by mělo být podáváno jako jediný zdroj potravy.

 

Způsob použití:

V krmivu.

Určeno jen pro přidání do suchého krmiva.

Pokyny pro míchání:

Pro zamíchání přípravku do krmiva je vhodné použít horizontální míchačku. Je doporučeno nejprve vmíchat Aivlosin do10 kgkrmiva a poté se zbytkem krmiva dobře rozmíchat. Medikované krmivo lze poté peletovat.

Peletizační podmínky zahrnují předpřípravu surovin v páře po dobu 5 minut a poté probíhá peletizace při70 st. C za normálních podmínkách.

 

Upozornění:

Protože bylo na laboratorních zvířatech zjištěno, že Aivlosin způsobuje hypersenzitivní reakce, lidé se známou přecitlivělostí na acetylisovaleryltylosini tartras by se měli vyhnout kontaktu s přípravkem.

Při míchání veterinárního léčivého přípravku a při manipulaci s medikovaným krmivem by se mělo zabránit přímému kontaktu s očima, pokožkou a sliznicemi. V průběhu míchání veterinárního léčivého přípravku a manipulace s medikovaným krmivem, které jej obsahuje, používejte ochranné prostředky, jako je ochranný oděv, nepropustné rukavice, respirátor na jedno použití splňující evropskou normu EN 149 nebo respirátor na více použití splňující evropskou normu EN 140 s filtrem podle EN 143. Kontaminovanou pokožku umyjte.

V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte etiketu praktickému lékaři. Nebyla stanovena bezpečnost Aivlosinu pro použití u prasnic během březosti a laktace. Používejte pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem. Laboratorní studie na zvířatech nepodaly důkaz o teratogenním účinku. Maternální toxicita u hlodavců byla pozorována při dávkách 400 mg acetylisovaleryltylosinu na kg živé hmotnosti a při dávkách vyšších. Při dávkách způsobujících maternální toxicitu byl u myší zaznamenán mírný úbytek hmotnosti plodu.

Je správnou klinickou praxí založit léčbu na testu citlivosti bakterií izolovaných ze zvířete. Pokud toto není možné, měla by být léčba založena na místní (regionální, farmové) epizootologické informaci o citlivosti cílové bakterie.

Použití veterinárního léčivého přípravku, které je odlišné od pokynů uvedených v tomto souhrnu údajů o přípravku, může zvýšit riziko rozvoje a selekce rezistentních bakterií a snížit účinnost léčby dalšími makrolidy z důvodu možné zkřížené rezistence.

Obecně lze říci, že kmeny B. hyodysenteriae mají v případech rezistence na jiné makrolidy, například tylosin, vyšší hodnoty MIC. Klinická relevance této snížené citlivosti nebyla zcela prozkoumána.

Zkříženou rezistenci mezi tylvalosinem a jinými makrolidy nelze vyloučit.

 

Uchovávání:

Uchovávejte při teplotě do25 st. C. Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu.

Uchovávejte v původním obalu.

 

Poznámka:

Podrobné informace o tomto veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webové stránce Evropské lékové agentury (EMA) http://www.ema.eu.int/.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, prosím, kontaktujte příslušného reprezentanta držitele rozhodnutí o registraci.

Belgie/Belgique/Belgien

Schering-Plough Animal Health, Rue de Stallestraat 73, B-1180 Brussel, BELGIE/BELGIQUE/BELGIEN. Tél/Tel: +32 (0) 2 370 94 01. Email: Schering-Plough.ahbenelux@spcorp.com.

Česká republika

Cymedica spol. s.r.o., Pod Nádražím 853, 268 01 Hořovice, ČESKÁ REPUBLIKA. Tel: +420 800 137 269. Email: info@cymedica.cz.

Danmark

Schering-Plough Animal Health, Hvedemarken 12, DK-3520 Farum, DANMARK. Tlf: +45 4439 5000. Email: birthe.finderup@spcorp.dk.

Deutschland

Essex Tierarznei, Thomas-Dehler-Strasse 27, D-81737 München, DEUTSCHLAND. Tel: +49 (0) 89 627 31404. Email: info@essex-tierarznei.de.

Eesti

Magnum Veterinaaria Ltd., Pärnu mnt. 139c, 11317 Tallinn, EESTI. Tel: +372 650 1998. Email: vet@magnum.ee.

Ellada

Schering-Plough, Tlf: +30 210 9897300.

Espana

Schering-Plough S.A.,Km 36, Carretera Nacional I, 28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, ESPANA. Tel: +34 91 848 85 00.

Luxembourg/Luxemburg

Schering-Plough Animal Health, Rue de Stallestraat 73, B-1180 Brussel, BELGIE/BELGIQUE/BELGIEN. Tél/Tel: +32 (0) 2 370 94 01. Email: Schering-Plough.ahbenelux@spcorp.com.

Magyarország

Dunavet-B RT, Ady E. U. 5-7 7020 Dunafoldvar, MAGYARORSZAG. Tel: +36 06 75 542 940. Email: dunavet_bp@axelero.hu.

Malta

ECO Animal Health Ltd., 284 Chase Road, Southgate, London, N14 6HF, UNITED KINGDOM. Tel: +44 (0) 20 8447 8899. Email: sales@ecoanimalhealth.com.

Nederland

Schering-Plough Animal Health, Stallestraat 73, B-1180 Brussel, BELGIE/BELGIQUE/BELGIEN. Tél/Tel: +32 (0) 2 370 94 01. Email: Schering-Plough.ahbenelux@spcorp.com.

Norge

Schering-Plough Animal Health, Ankerveien 209, 1359 Eiksmarka, NORGE.

Tlf: +47 6716 6450. Email: birthe.finderup@spcorp.dk.

Österreich

Essex Tierarznei, Thomas-Dehler-Strasse 27, D-81737 München, DEUTSCHLAND. Tel: +49 (0) 89 627 31404. Email: info@essex-tierarznei.de.

Polska

Essex Tierarznei, Thomas-Dehler-Strasse 27, D-81737 München, DEUTSCHLAND. Tel: +49 (0) 89 627 31404. Email: info@essex-tierarznei.de.

France

Schering-Plough Vétérinarie, 92 rue Baudin, 92307 Levallois Perret Cedex, FRANCE. Tél: +33 01 41 06 35 00. Email: spvet@spcorp.com.

Ireland

ECO Animal Health Ltd, 284 Chase Road, Southgate, London, N14 6HF, UNITED KINGDOM. Tel: +44 (0) 20 8447 8899. Email: sales@ecoanimalhealth.com.

Ísland

Schering-Plough Animal Health, Isfarm ehf., Lyngháls 13, 110 Reykjavik, ISLAND. Tel: +353 1 205 0900. Email: birthe.finderup@spcorp.dk.

Italia

Schering-Plough S.p.A, Centro Direzionale Milano 2, Palazzo Borromini, 20090 Segrate (Milano), ITALIA. Tel: +39 (0)2 210181.

Cycon Chemicals Ltd 5, Promitheos, 1065 Nicosia CYPRUS. Tlf: 357-22818498. Email: cycon.chemicals@cytanet.com.cy.

Latvija

Magnum Veterinarija SIA Unijas 8, korp. 42, Riga, LV-1084, LATVIA.

Tel: +371 7 816 293. Email: magnum@magnumvet.lv.

Lietuva

UAB Magnum Veterinarija Vilkpedes 6, I korp. 2609 Vilnius, LIETUVA.

Tel: +370 5231 1595. Email: vet@magnumvet.lt.

Portugal

Schering-Plough II-Veterinária, Lda Rua Agualva dos Acores n.o 16, 2735-557 Agualva-Cacém PORTUGAL. Tel: +351 214 339 300.

Slovenija

ECO Animal Health Ltd, 284 Chase Road, Southgate, London, N14 6HF, UNITED KINGDOM. Tel: +44 (0) 20 8447 8899. Email: sales@ecoanimalhealth.com.

Slovenská republika

Cymedica SK spol. s.r.o., Družstevná 1415/8, 960 01 Zvolen, SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Tel: +421(0) 455400040. Email: cymedica@cymedica.sk.

Suomi/Finland

Schering-Plough Animal Health, PL3 (Niittytaival 13), 02201 Espoo, SUOMI/FINLAND. Puh/Tel: +358 20757 0300. Email: birthe.finderup@spcorp.dk.

Sverige

Schering-Plough Animal Health, Box 27190 (Tegeluddsvagen 31), S-102 52, SVERIGE. Tel: +46 8522 21500. Email: birthe.finderup@spcorp.dk.

United Kingdom

Schering-Plough Animal Health, Breakspear Road South, Harefield, Uxbridge, Middlesex, UB9 6LS, UNITED KINGDOM. Tel: +44 (0) 1895 626000. Email: spahuk@spcorp.com.

 

Varování:

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto veterinárního přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

Balení:

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Musí být respektována úřední pravidla pro míchání medikovaných premixů do konečných krmiv.

 

Ochranná lhůta:

Maso: dva dny.

 

Použití, exspirace:

Doba použitelnosti po zamíchání do krmiva: Krmivo a pelety: 1 měsíc.

 

Datum zpracování: 21.10.2009

Autor článku: ÚSKVBL, Brno.

 « Zpět na produkty
Specific kočky
Acticam

Znáte web Specific Diet?

Znáte samostatný web věnovaný výhradně značce SPECIFIC? Web je určen primárně chovatelům psů a koček, ale samozřejmě i veterinárním pracovištím. Na webu najdete přehledy krmiv, podrobné informace o každé dietě, klíč jak vybrat správnou dietu a mnoho dalších zajímavých informací. Navštivte proto:

www.specificdiet.cz 

Přehled krmiv / diet Specific najdete zde

logo Specific Diet